قصه سرا

 

طواف کعبه

 
گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بود تا به زیارت کعبه رود.
Oct 17, 2012 0 Comments