واقعا خدا عادل است؟

خداشناسی
9:44 AM - 10 December 2013 ( 8 Votes )  0

زنى به حضور حضرت داوود (علیه السلام ) آمد و گفت :

 

اى پیامبر خدا پروردگار توظالم است یا عادل؟ داوود (علیه السلام ) فرمود: خداوند عادلى است که هرگز ظلمنمى کند.سپس فرمود: مگر چه حادثه اى براى تو رخ داده است که این سؤال را مىکنى؟ زن گفت : من بیوه زن هستم و سه دختر دارم ، با دستم، ریسندگى مى کنم ،دیروزشال بافته خود را در میان پارچه اى گذاشته بودم و به طرف بازار مى بردم، تابفروشم، و با پول آن غذاى کودکانم را تهیه سازم، ناگهان پرنده اى آمد و آن پارچه را ازدستم ربود و برد، و تهیدست و محزون ماندم و چیزى ندارم که معاش کودکانم را تامیننمایم

هنوز سخن زن تمام نشده بود، در خانه داوود را زدند، حضرت اجازه وارد شدن به خانهرا داد، ناگهان ده نفر تاجر به حضور داوود (علیه السلام ) آمدند، و هر کدام صد دینار)جمعا هزار دینار) نزد آن حضرت گذاردند و عرض کردند: این پولها را به مستحقش  بدهید.حضرت داوود (علیه السلام ) از آن ها پرسید: علت این که شما دست جمعىاین مبلغ را به اینجا آورده اید چیست ؟

عرض کردند : ما سوار کشتى بودیم ، طوفانى برخاست ، کشتى آسیب دید، و نزدیکبود غرق گردد و همه ما به هلاکت برسیم ، ناگهان پرنده اى دیدیم ، پارچه سرخ بستهای سوى ما انداخت ، آن را گشودیم ، در آن شال بافته دیدیم ، به وسیله آن، موردآسیب دیده کشتى را محکم بستیم و کشتى بى خطر گردید و سپس طوفانآرام شد و به ساحل رسیدیم ، و ما هنگام خطر نذر کردیم که اگر نجات یابیم هر کدامصد دینار، بپردازیم ، و اکنون این مبلغ را که هزار دینار از ده نفر ما است به حضورتآورده ایم ، تا هر که را بخواهى، به او صدقه بدهى.

حضرت داوود (علیه السلام ) به زن متوجه شد و به او فرمود: پروردگار تو در دریا براىتو هدیه مى فرستد، ولى تو او را ظالم مى خوانى؟ سپس ‍ هزار دینار را به آن زن داد، و فرمود: این پول را در تامین معاش کودکانت مصرف کن، خداوند به حال و روزگار تو، آگاهتر از دیگران است.

 

و اوست آن كس كه براى شما گوش و چشم و دل پديد آورد. چه اندك سپاسگزاريد.

سوره مؤمنون 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید