قصه سرا

 

ارزش انسانیت

10:51 AM - 16 October 2012

روز ی از یک دانشمندریاضی میپرسند که نظرت در رابطه با انسانیت چیست ؟

 

چهار سخنی که زاهد را تکان داد

10:40 AM - 16 October 2012

زاهدی گوید: جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد .